آموزش PHP/MySQL :

  1)  آپلود فایل و ارسال ایمیل بهمراه فایل پیوست با پی اچ پی (PHP)

//----------------------|تابع ارسال ایمیل : کد ذیل نیاز به تغییر و دستکاری ندارد|-----------

<?php
function mail_attachment($filename, $path, $mailto, $from_mail, $from_name, $replyto, $subject, $message) {
    $file = $path.$filename;
    $file_size = filesize($file);
    $handle = fopen($file, "r");
    $content = fread($handle, $file_size);
    fclose($handle);
    $content = chunk_split(base64_encode($content));
    $uid = md5(uniqid(time()));
    $name = basename($file);
    $header = "From: ".$from_name." <".$from_mail.">\r\n";
    $header .= "Reply-To: ".$replyto."\r\n";
    $header .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
    $header .= "Content-Type: multipart/mixed; boundary=\"".$uid."\"\r\n\r\n";
    $header .= "This is a multi-part message in MIME format.\r\n";
    $header .= "--".$uid."\r\n";
    $header .= "Content-type:text/plain; charset=iso-8859-1\r\n";
    $header .= "Content-Transfer-Encoding: 7bit\r\n\r\n";
    $header .= $message."\r\n\r\n";
    $header .= "--".$uid."\r\n";
    $header .= "Content-Type: application/octet-stream; name=\"".$filename."\"\r\n"; // use different content types here
    $header .= "Content-Transfer-Encoding: base64\r\n";
    $header .= "Content-Disposition: attachment; filename=\"".$filename."\"\r\n\r\n";
    $header .= $content."\r\n\r\n";
    $header .= "--".$uid."--";
    if (mail($mailto, $subject, "", $header)) {
      

  echo "mail send ... Succ";

    } else {
        echo "mail send ... ERROR!";
    }
}
?>


//---------------------------|شروع کد|-------------------------

<?php

//--------------------|آپلود فایل - قبل از ارسال ایمیل باید فایل پیوستی را بر روی سرور آپلود کنیم|-------
$name_file="";
$file_up="";
if($_SERVER['SERVER_NAME']=="localhost")
{
    $folder="/Folder_Project";
}else{
    $folder="";
}

$path=$folder.'/upload/';
$dirName=$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/".$path;

if(!empty($_FILES['file'])) {
    if (move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'],$dirName.$_FILES['file']['name']))
    {
     $file_up= $path.$_FILES['file']['name'];
     $file_size= $_FILES['file']['size'];
    
    }
 }

 //---------------------------|دریافت مقادیر فیلد های متنی|------------
$my_file = $code.$_FILES['file']['name'];
$my_path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/upload/";


$my_name = $_POST['title'];
$my_mail = $_POST['myemail'];
$my_replyto = $_POST['myemail'];
$my_subject = $_POST['title'];
$my_message = $_POST['mess'];

$myemail = $_POST['myemail'];
$to = $_POST['email'];
$title = $_POST['title'];
$subject = $title;
$message = $_POST['mess'];

 

//----------------------|فراخوانی تابع ارسال ایمیل|--------------------


mail_attachment($my_file, $my_path, $to, $my_mail, $my_name, $my_replyto, $my_subject, $my_message);

?>

ایمیل از فرم ذیل ارسال می شود


Date: شنبه 9-6-1392
  2)  رمز نگاری نام کاربری و کلمه عبور با استفاده از دستورات MySql + ذخیره اطلاعات بصورت فارسی در مای اس کیو ال

-----------------------------|ارتباط با بانک اطلاعاتی مای اس کیو ال|----------------------

$hostname_connect = "localhost";
$database_connect = "company";
$username_connect = "root";
$password_connect = "";

$connect = mysql_pconnect($hostname_connect, $username_connect, $password_connect) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);
 mysql_select_db($database_connect,$connect);
 mysql_set_charset('utf8',$connect);

خط آخر اطلاعات را در بانک اطلاعاتی بصورت فارسی ذخیره میکنید یعنی حروف فارسی در داخل ما اس کیو ال قابل خواندن می باشند بشرطی که ساختار (استراکچر) جداول بصورت

(utf8_persian_ci)

باشد

 

---------------|ثبت نام کاربری و کلمه عبور بصورت کد گذاری شده در بانک اطلاعاتی|--------------

$key='ABCa54874MHsda';
$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];
$firstname=$_POST['firstname'];


$insertSQL="INSERT INTO login (username, password, firstname) VALUES (AES_Encrypt('$username', '$key'), AES_Encrypt('$password', '$key'), '$firstname')";
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $connect) or die(mysql_error());

 

---------------|خواندن نام کاربری و کلمه عبور کد گذاری شده از بانک اطلاعاتی|--------------

$query_sel_account = "SELECT AES_DECRYPT(username, '$key')as username, AES_DECRYPT(password, '$key')as password FROM login";
$sel_account = mysql_query($query_limit_sel_account, $connect) or die(mysql_error());
$row_sel_account = mysql_fetch_assoc($sel_account);

---------------------------------------------

توضیحات : تابع AES_Encrypt اطلاعات را کد گذاری می کند و تابع AES_DECRYPT اطلاعات را از حالت کد شده خارج می کند لازم بذکر است اطلاعات بر اساس متغییر 'key$ ' کد گذاری می شود که در بالا به دلخواه متغییر مذکور را مقدار دهی می کنیم


Date: پنجشنبه 8-1-92
  3)  تشریح دستور Select در PHP

         //----------------------
        $sel_post = "SELECT * FROM post where cat='$id'";
        $q_post = mysql_query($sel_post, $con) or die(mysql_error());
        $f_post = mysql_fetch_assoc($q_post);
        $r_post = mysql_num_rows($q_post);
 


Date: پنجشنبه 7-10-91
  4)  ویرایش رکورد در PHP

برای ویرایش رکورد از دستور ذیل استفاده می کنیم    

//------------------------------------
    if(isset($_GET['id'])){
        $id=$_GET['id'];
        $up_visit = "update book set visit=visit+1 where cat='$id'";
        $q_visit = mysql_query($up_visit, $con) or die(mysql_error());
}

 


Date: پنجشنبه 7-10-91


تولید نرم افزار سفارشی

مشتریان متفاوت نیازهای متفاوتی دارند. منابع و استراتژی های آنان متفاوت است. لذا نیاز به نرم افزارهای سفارشی دارند. کلید موفقیت ما در این بخش تهیه یک نرم افزار هماهنگ با نیازهای مشتری و بخش فناوری اطلاعات آنان میباشد.. ممکن است نوع کسب و کار یک مشتری، به حدی خاص یا پیچیده باشد که نرم افزار مناسبی جهت پاسخ به نیازهای آن در بازار موجود نباشد

بیشتر

طراحی وب سایت

 امروزه داشتن وب سایت برای شرکتها، سازمان ها، موسسات و ... دیگر یک نیاز نیست بلکه ضرورت است در عصر ارتباطات، اینترنت و صفحات وب از جمله مهمترین ابزار ارتباطی انسان در هزاره سوم به شمار می آیند. گستردگی و سرعت دسترسی به اطلاعات یک وب سایت، هزینه مناسب در مقایسه با امکانات و خدماتی که در اختیار کاربران خود قرار می دهد و همچنین قابلیت به روزرسانی و مدیریت آن از جمله مهمترین ویژگیهای یک وب سایت میباشد که امروزه وب را به یکی از مهمترین و موثرترین ابزار ارتباطی و اطلاع رسانی تبدیل ساخته است. 

بیشتر